Programa Conéixer de la Universitat de Valencia

TALLERS APRÉN-EMPRÉN

El dia límit per a l'inscripció als tallers era el 03-11-2017

Les dades personals subministrades en aquest procés d’inscripció s’incorporaran, amb el seu consentiment, als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud així com dur a terme la gestió administrativa necessària per a l’activitat.
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l\'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remés des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit, acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es.
Per a més informació respecte del tractament podeu consultar en el següent enllaç: https://angela.uv.es/x/-ZF3AQ

Per a comunicar qualsevol canvi en la inscripció pot enviar un correu electrònic a coneixer@uv.es.

';